วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

โครงการวิจัยสู่ชุมชน กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์

01 มี.ค. 2023
157

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโดย ผศ.ดร. จริยาวดี สุริยพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยทีมนักวิจัยจากโครงการ ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดกิจกรรม “ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์” ณ ธนาคารปูม้าชุมชนศรีนิคม-ท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุติกรณ์ จำเริญพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ผศ.ดร.ประสาร อินทเจริญ หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนแก่คุณยงยุทธ วิวัฒนะ ประธานธนาคารปูม้าชุมชนศรีนิคม-ท่าเรือพลี จังหวัดชลบุรี จำนวน 5,000 บาท เพื่อปรับปรุงโรงเรือนและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ (Solar cell) เพื่อการประหยัดพลังงาน จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันปล่อยลูกพันธ์ุปูม้า จำนวน 160 ถุง สู่ทะเล

กิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการส่งเสริมธนาคารปูม้าบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอย่างยั่งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปัจจุบัน โครงการวิจัยให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทั้งสิ้น 7 ธนาคาร ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธนาคารปูม้า และส่งเสริมให้ชาวประมงอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษเพื่อเพิ่มทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ รวมถึงสามารถรับผิดชอบกิจกรรมธนาคารปูม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ