วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สมาคมผู้ประกอบการทุเรียนมังคุด ร่วมลงนาม MOU กับบริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด เพื่อพัฒนาการขนส่งทางรางและส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการขนส่งต่อเนื่อง(MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางราง

11 มี.ค. 2023
904

สมาคมผู้ประกอบการทุเรียนมังคุด ร่วมลงนาม MOU กับบริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด เพื่อพัฒนาการขนส่งทางรางและส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการขนส่งต่อเนื่อง(MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุด และเกษตรกรในการส่งขายผลไม้ไปยังประเทศจีน

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายภานุวัชร์ ไหมแก้ว นายสมาคมผู้ประกอบการทุเรียนมังคุด, นายเฉลิมเกียรติ เลี่ยวไพโรจน์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด ร่วมลงนาม ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการขนส่งทางรางและส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานการขนส่งต่อเนื่อง(MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางราง รวมทั้งเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุด และเกษตรกรในการส่งขายผลไม้ไปยังประเทศจีน ระหว่าง บริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด และ สมาคมผู้ประกอบการทุเรียนมังคุด ณ บริษัท แซม-ซัน อินเตอร์เฟรชจำกัด ทั้งนี้บริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด มีหน้าซ่อมสร้างรถไฟ และระบบทางราง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร จากประเทศไทย ไปยังประเทศปลายทาง อีกทั้งสถานการณ์ ขนส่งโลจิสติก จากประเทศไทยไปยังประเทศจีน ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า รวมไปถึงก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลผลิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกรและสมาคมฯจึงมีการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือขึ้น สำหรับสมาคมผู้ประกอบการทุเรียนมังคุด ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนกว่า 500 แห่ง ครอบคลุมภาคตะวันออก ระยอง จันทบุรีและตราด ซึ่ง ปัจจุบันมีการขนส่งผลไม้ไปยังประเทศจีน ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ซึ่ง นายเฉลิมทรัพย์ เลี่ยวไพโรจน์ บริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิช (ไทยแลนด์)จำกัด กล่าวว่า การขนส่งระบบรางจะเป็นการเปิดโอกาศใหม่ ให้กับผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและ เกษตรกรภาคตะวันออกด้วย

ณฐพล ศิริวงษ์ ผู้สื่อข่าวจันทบุรี