วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ปปช.ภาค 7 เอาจริง ลุยตรวจสอบจนท.รัฐขี้ฉ้อ พบกว่า 1,500 เรื่อง

31 มี.ค. 2023
229

ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค7 ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ดังนี้
1.ผลการดำเนินงาน ด้านการปราบปรามทุจริต ในเขตพื้นที่ภาค7 มีเรื่องกล่าวหาร้องเรียน ที่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมด 879 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 203 เรื่อง คงเหลือ 676 เรื่อง

 

2.ผลการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน ในเขตพื้นที่ภาค7 ได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ การตรวจสอบปกติ การตรวจสอบยืนยัน และการตรวจสอบเชิงลึก ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติกรณีตรวจสอบปกติแล้ว จำนวน 1,322 บัญชี ตรวจสอบยืนยัน จำนวน 29 ราย และตรวจสอบเชิงลึก 8 ราย

3. ผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริต ในเขตพื้นที่ภาค7 ภายใต้โครงการ Strong จิตอาสาต้านทุจริต กิจกรรมการจับตามอง และแจ้งเบาะแส ซึ่งเป็นโครงการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก อาศัยกลไกการมีส่วนร่วม ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. กับเครือข่ายภาคประชาชน ในการสำรวจและเลือกพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต การกระทำผิดกฎหมาย การขัดกันของผลประโยชน์ หรือความเดือดร้อนของประชาชน อันเกิดจากการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากนั้นจะจับตามมองพื้นที่เสี่ยง เพื่อสรุปผล ในการนำไปสู่การดำเนินการ ตามความเหมาะสม ในแต่ละกรณี

ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 30 โครงการ เช่น โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นมโรงเรียน) การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ โครงการก่อสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้งาน (คิด ทำ ทิ้ง) รถบรรทุกสร้างความเดือดร้อน และบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น

ศูนย์ภาคตะวันตก