วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่า ฯเมืองคอนประชุมเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยานในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

26 พ.ค. 2023
1066

(26 พ.ค.) ที่ห้องประชุมขุนพันธรักษ์ราชเดช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูปแบบ กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน หรือ NAKHONSI-EMAX 2023 โดยมี พ.ต.อ.รังสรรค์ สุขเกื้อ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียง

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเต็มรูปแบบ กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน หรือ NAKHONSI-EMAX 2023 เป็นการฝึกซ้อมแผนรับมือกรณีฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ
ที่กำหนดจัดขึ้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 37 ที่กำหนดให้สนามบินต้องดำเนินการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) ทุก 2 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์จริง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและขั้นตอนการนำแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยาน ,ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน หลักการ วิธีการประเมิน และร่วมปรับปรุงแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยาน

สำหรับการจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยาน กรณีจับตัวประกันและเพลิงไหม้อากาศยาน ได้กำหนดรูปแบบของการฝึกซ้อมตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือน ฉบับที่ 37 โดยสนามบินต้องทำการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินเต็มรูปแบบ(Full Scale Exercise) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบระยะเวลาสองปีตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้ดำเนินการสนามบินต้องทำการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ตามประเภทของสนามบิน (Category of Airport) ที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งในส่วนของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดให้เป็นสนามบินประเภทที่ 4 โดยกำหนดให้มีการฝึกซ้อมด้านการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise) อย่างน้อยทุก 3 ปี

นายอภินันท์ เผือกผ่อง กล่าวว่า การก่อสร้างเพื่อขยายและยกระดับท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ทางผู้รับเหมาจึงขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไประยะหนึ่ง และยืนยันว่าจะแล้วเสร็จส่งมอบงานการก่อสร้างทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2566 และสามารถเปิดบริการได้ไม่เกินเดือนสิงหาคม 2566 สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายในการยกเมืองนครศรีธรรมราชจากเมืองรองเป็นเมืองหลวงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเดิมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเมียวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่า 4 ล้านคน เป้าหมายเมืองหลักการท่องเที่ยวต้องมีนักท่องเที่ยวเข้มมาเยือนไม่น้อยกว่าปีละ 5 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้สูงมาก ดังนั้นการพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานเปนนานาชาติจะต้องได้มาตรฐานตามหลักสากล

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช