วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 06.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 บริเวณจุดปล่อยตัว สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535

ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ถือเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย
รายได้จากการดำเนินโครงการฯ มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

 

โดยภายในงานมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,200 กว่าคน

ภาพ/ข่าวจารุ สุขศรี # สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน