วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก จัด กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก จัด กิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 28 พฤษภาคม 2566 ที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชาเชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ นางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรี เมืองนครนายก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และมวลพลังนักวิ่ง ท้องถิ่นจากหลายพื้นที่ ร่วมในกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

โดยมีนางสาวอภิญญา ขำดี ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
เพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้พื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินโครงการฯ มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

นพพร ชูทรัพย์ /สุนันทา เชิดผล / รายงาน