วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา นครศรีฯรวมพลยื่นหนังเรียกร้อง 4 ข้อแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ขีดเส้นภายใน 15 วันก่อนยกระดับเรียกร้อง

30 พ.ค. 2023
509

 

(30 พ.ค.) ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุมน้ำปากพนัง ถนนเลียบชายทะเลปากพนัง -หัวไทร ต.ปากพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเย็นวานนี้ (29 พ.ค.) กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง และในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา -นครศรี ฯได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีราคากุ้งตกต่ำ หลังจากที่รัฐบาลได้สนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มจำนวนการผลิตกุ้งให้เพิ่มขึ้นปีละ 400,000 ตัน ทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบกับการขาดทุนได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องมาตั้งแต่ตนปี 2566 โดยมีการจัดเวทีดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยในช่วงเช้าดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง กลังจากนั้นบรรดาแกนนำผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศรัย แสดงคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การปรักอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ ที่ในปัจจุบันราคากุ้งตกต่ำจนเกษตรกรอยู่ไม่ได้อีกต่อไป เช่น กุ้งขนาด 100 ตัว/กก.ต้นทุนการผลิต กก.ละ 119 บาท เป้าหมายที่จะขายได้ กก.ละ 130 บาท แต่ในขณพะนี้ขายได้ กก.ละ 98 บาทเท่านั้น พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเร่งด่วน

จนกระทั้งเวลา 16.00 น. โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรทมราช พาณิชย์จังหวัด ประมงจังหวัด กรมการค้าภายในจังหวัด ตัวแทนเกษตรกรใน อ.ปากพนัง หัวไทร และ จ.สงขลา ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ว่าที่ ส.ส.เขตื 3 จ.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ นายพยงค์ ธานีรัตน์ นายปกรณ์ อารีกุล นายสมโชติ มีชนะ ตัวแทนพรรคก้าวไกล แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล มารับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือ โดยมีนายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง นายประสงค์ จันทร์ทอง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสงขลา-นครศรี ฯ นายไพโรจน์ รัตนรัตน์ สมาชิกสภาเกษตรกร เขต อ.ปากพนัง และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกจำนวนหนึ่งเป็นตคัวแทนมอบหนังสือร้องเรียน

นายรักษ์ชาติ ช่วยเกลี้ยง ตัวแทนเกษณกรได้อ่านแถลงการณ์ปัญหาราคากุ้งตกต่ำว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลประมาณ 200 กิโลเมตร เป็นเขตเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยมีผลผลิตประมาณปีละ 23,000 ตัน นำรายได้เข้าสู่จังหวัดประมาณปีละ 3, 600 ล้านบาท สร้างอาชีพคนในพื้นที่ประมาณ 10,000 คน ทว่าปัจจุบันราคากุ้งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนเป็นต้นมา และไม่มีแนวโน้มว่าราคากุ้งจะสูงขึ้น ขาดการเหลียวแลจากหน่วยงานรัฐเหมือนสินค้าเกษตรอื่น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาขาดทุน หมดความหวังในการประกอบอาชีพประกอบกับตันทุนการผลิตกุ้งที่สูงขึ้นกว่าเดิมมาก ยิ่งซ้ำเติมเกษตรกรให้ขาดทุนหนักกว่าช่วงราคาตกต่ำในปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ร่วมกับชมรมกุ้งสงขลา-นครศรีฯ และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง มีการประชุมหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว มีมติตรงกันว่าเห็นควรสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนในเวทีปิดเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือ 4 ข้อดังต่อไปนี้

 

1. ให้ภาครัฐจัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เหมือนปี พ.ศ.2564 เพื่อชดเชยราคากุ้งโดยมีราคานำตลาดให้สูงกว่าต้นทุนการผลิต จำนวน 1,000 ตัน/เดือน และหรือจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ 2.ให้กรมชลประทาน และกรมเจ้าท่าแก้ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน ลำคลองเชื่อมต่อกับทะเลมีทรายปิดปากลำคลองสาธารณะ และให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานหรือท่อขนาดใหญ่ที่ถนนพาดผ่านลำคลองสาธารณะ ตามถนน 4013 (เลียบชายทะเลปากพนัง-หัวไทร ) เชื่อมต่อระหว่างอำเภอปากพนัง หัวไทร ซึ่งเป็นเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์กุ้งทะเล 3.ให้กระทรวงพาณิชย์ จัดหาปัจจัยการผลิตราคาถูกเช่นอาหารกุ้ง เคมีการเกษตรกระจายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยผ่านองค์กรเกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ 4. ให้กรมประมง หยุดอนุญาตนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศในช่วงราคากุ้งตกต่ำ เพื่อให้ภาคส่งออกรับซื้อกุ้งจากเกษตรกร และให้คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ซึ่งอธิบดีกรมประมงเป็นประธาน ทบทวนประกันราคากุ้งขั้นต่ำให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลที่ปรับตัวสูงขึ้น

ทั้งนี้ขอให้ภาครัฐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และชี้แจงถึงแนวทางการแก้ปัญหาให้เกษตรกรทราบภายในระยะเวลา 15 วัน มิเช่นนั้นภาคเกษตรกรจะยกระดับการเรียกร้องเพื่อให้สาธารณะและหน่วยงานส่วนกลางรับทราบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดต่อไป

 

ในขณะที่ที่นายปกรณ์ อารีกุล คณะทำงานพรรคก้าวไกล ตัวแทนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวว่า ตามข้อเรียกร้อง 4 ข้อหากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในบางข้อจะสามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาได้ทันที เช่น การลดต้นทุนการผลิตรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะลดราคาค่าไฟฟ้าลงได้ทันที 70 ส.ต./หน่วย ดำเนินการได้ภายใน 100 วัน และยืนยันว่าปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลอยู่แล้ว พรรคก้าวไกลจะไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาช่วยเหลือเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องเร่งแก้ไขในขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลคาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จเข้าบริหารได้ราวเดือนสิงหาคม 2566 จึงต้องฝากไปยังว่าที่ ส.ส.ปชป.ให้นำช่วยประสานไปยังท่านจุลินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการปกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลรักษาการ ฯ ช่วยแก้ปัญหาไปก่อน หากนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จัดตั้งรัฐบาลและขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จตนสัญญาว่าจะเชิญท่านพิธา ลงมาเยี่ยมและกินกุ้งของชาวลุ่มน้ำปากพนังอย่างแน่นอน

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช