วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผวจ.ชลบุรีประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้มีผลงานโดดเด่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2566 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัด ติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของจังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น จากผลการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดชลบุรี มีจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายบัณฑิตย์ ศรีสวัสดิ์ จากวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และนายอนุชิต แสงฤทธิ์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ซึ่งเยาวชนทั้งสองรายนี้ ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรี เพื่อไปคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบใบประกาศปราชญ์เกษตรแผ่นดิน, เกษตรดีเด่นด้านการประมง ประจำปี 2566, มอบใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 และมอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน