วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วันที่ 21 มิ.ย 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน และติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒวานิช นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายในจังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 9 ชลบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นต้น ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมสภากาแฟ มุ่งหวังให้ส่วนราชการได้มีโอกาสหารือในการทำงานแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประสานงานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะนโยบายสำคัญของจังหวัดชลบุรีคือการพัฒนาเมืองสะอาด โดยเฉพาะนโยบายการบริหารจัดการขยะ ซึ่งจังหวัดชลบุรีเองมีความพยายามในการบริหารจัดการใหัเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านโครงการต่างๆ ของทุกอำเภอ มีหลักสูตรการฝึกอบรม เช่นหลักสูตรราชสีห์พิทุกษ์ราษฎร์ รวมถึงโครงการ TO BE NUMBER ONE ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของปัญหาภัยแล้ง เรื่องน้ำในการอุปโภคบริโภค มีเพียงพอในการใช้ของประชาชนในพื้นที่

ยกเว้นพื้นที่เกาะสีชังที่ต้องประกาศภาวะภัยแล้ง แต่ปัจจุบันได้รับงบประมาณมาใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำและไฟฟ้าบนเกาะเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าในอนาคตชาวเกาะสีชังจะมีน้ำและไฟฟ้าใช้ไม่ต่างจากพื้นที่บนฝั่ง และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 ตามโครงการมอบถุงยังขีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการและโครงการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเดียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่กำลังลงพื้นที่ร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และสุดท้ายเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชลบุรี เชื่อว่ายังมีอีกหลายสถานที่ในชลบุรีที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก จึงมีแผนที่จะทำโครงการผู้ว่าฯพาเที่ยว เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้นักท่องเที่ยวรู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10 จะเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป