วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

จัดงานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 1 กรกฎาคม 2566

ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ดร.วรัท พฤษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมาย ผ้าพันคอและเกียรติบัตร แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โดยมี ดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กล่าวรายงานการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และ ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อไป จากนั้นนายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีสวนสนามเนื่อในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีดร.ณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผูบังคับบัญชาจากสถานศึกษาต่างๆ ลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก

ในพิธีดังกล่าวได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับลูกเสือจังหวัดนครนายก ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2566 จากนั้นได้มีการทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณของลูกเสือ และพิธีสวนสนาม เคารพประธานในพิธีและคณะผู้บังคับบัญชาและแยกย้ายกันร่วมกิจกรรมภายในค่ายลูกเสือสาริกา ที่มีฐานความรู้ต่างๆหลากหลาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกเสิอได้ยึดเป็นแนวทาง เพื่อนำไปใช้และปฏิบัติในสถานศึกษาและที่บ้านให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

นพพร ชูทรัพย์ /สุนันทา เชิดผล / รายงาน