วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

แปซิฟิค พาร์ค กรุ๊ป จัดกิจกรรม CSR ยิงเมล็ดพันธ์ุพืช คืนต้นไม้ให้ป่า ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

คุณสมบูรณ์ วรปัญญาสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด คุณอรพิน สุภาควัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จำกัด ในนามแปซิฟิค พาร์ค กรุ๊ป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม CSR “ยิงเมล็ดพันธุ์พืช คืนต้นไม้ให้ป่า”

ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณต้นไม้ในป่า รักษาความเป็นธรรมชาติ คงพื้นที่ป่าไว้ไม่ให้มีความหลากหลายลดลง โดยการยิงเมล็ดพันธุ์พืชไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์พืชในพื้นที่ ได้แก่ สำรองป่า มะกอกเลื่อม มะค่าโมง มะกอกป่า

การจัดกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืชเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าให้กับพนักงาน ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อทำความดีตอบแทนสังคมในการดูแลฟื้นฟู และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีในหมู่พนักงานอีกด้วย