วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

อีอีซี รุกสร้างการมีส่วนร่วมคนพื้นที่ เปิดฟังความเห็นแผนภาพรวม ฯ อีอีซี ระยะ 2 ต่อเนื่อง ชูเข็มทิศหลักพัฒนาต้นแบบพื้นที่ ลงทุนเพิ่มขีดความสามารถไทย พัฒนาเมืองทันสมัย ดึงคนอยู่อาศัยทั่วโลก

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ทบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 -2570 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เป็นประธานในการประชุม ภายในงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่จาก 3 จังหวัด อีอีซี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีชี กล่าวว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซี พ.ศ.2566-2570 ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนต่อเนื่องจากที่ อีอีซี ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ส่วนกลางเมื่อกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา โดยจากนี้จะได้รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทั้งหมด มาปรับปรุงทบทวน แผนภาพรวมฯ อีอีซี ในระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นแผนหลักเพื่อการพัฒนาพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม เป้าหมายที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ อีอีซี จะได้ดำเนินการจัดทำ แผนภาพรวม ฯ อีอีชี ระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็จฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) พิจารณาเห็นชอบ และจะเสนอให้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบต่อไป

สำหรับกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ตามแผนภาพรวม ๆ อีอีซี ประกอบด้วยแนวทาง 5 ด้าน ได้แก่
1) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 2) เพิ่มประสิทธิภาพ และการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 3) ยกระดับทักษะแรงงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการขยายผลต่อยอดพัฒนาทักษะบุคลากรและการศึกษาในพื้นที่อีอีซี 4) พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัย น่าอยู่อาศัยและเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ดำเนินการ พัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะให้เอื้อต่อการขยายตัวเศรษฐกิจและสังคม และ 5) เชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ความยั่งยืนของชุมชน ดำเนินการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ ยกระดับด้านสาธารณสุข

น.ส.นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ บก.ข่าวทั่วไทย รายงาน