วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี จัดอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติด พร้อมดูแลการบำบัด สนองนโยบายมหาดไทย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 15 สิงหาคม ที่โรงแรมเจปาร์ค อ.เมือง จ.ชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี พ.ต.อ.ชาตรี สุขศิริ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า การคัดกรองผู้ติดยาเสพติดถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย และสุขภาพจิต รวมถึงต้องวิเคราะห์จำแนกความรุนแรง เพื่อวางแผนการดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การพัฒนาและให้องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติด จึงเป็นเรื่องที่ดี เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดกรองฯ สามารถปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชลบุรี รวมจำนวน 200 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่ เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในการอบรมให้ความรู้

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน