วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566) โดยมี นายคมวิทย์ แดงไชยวัฒน์ ผู้ตรวจการอัยการ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นายเสียงชัย สุมิตรวสันต์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นายวีระศักดิ์ มณีเนตร อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี

ภายหลังเสร็จพิธีเปิดแล้ว นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของอัยการจังหวัดต่อการพัฒนาองค์กรอัยการ” เพื่อให้อัยการจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงในระดับภูมิภาค ทั้งในด้านงานคดี และการประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานอื่นในระดับจังหวัด ได้เตรียมความพร้อม และให้ทราบถึงแนวทางการดำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 44 (พ.ศ. 2566) นั้น ประกอบไปด้วย ข้าราชการอัยการ จำนวน 80 คน ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น จำนวน 2 คน และบุคคลภายนอกที่อัยการสูงสุดเห็นชอบให้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน อาทิ นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ณัฐพร อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนดล 595 คอนสตรัคชั่น จำกัด ดร.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต และนายวัฒวุฒิ นวโภคิน เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 90 คน มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566