วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

เวลา 14.00 นาฬิกา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น6 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรี นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี นายมงคล โชคพิทักษ์สมบัติ ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ) พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมชาย ประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ(กิตติมศักดิ์)นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ คณะที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองงานต่างๆของสำนักงานเทศบาล ฯลฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

 

โดยในที่ประชุมทางสมาชิกสภาฯได้ให้ความเห็นชอบเรื่อง แจ้งการประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ ให้ความเห็นชอบญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่หนึ่ง) โดยทางเทศบาลได้ตั้งรับทั้งสิ้น จำนวน 24,227,000 บาท ตั้งจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 24,227,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยสมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบด้วยดี พร้อมกันนี้ในที่ประชุมสภาฯ ยังได้มีมติให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ของทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

 

ภาพ/เรื่อง วิรัช หนูขาว