วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าฯระยอง เปิดประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง(กรอ.)ในรูปแบบสัญจรที่เทคนิคระยอง ครู นศ.โชว์ผลงาน การเรียน การสอนแบบมืออาชีพ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.ย.ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระยอง ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นประธานในการประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบสัญจร มีส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชนใน จ.ระยอง เป็น คกก.ร่วมประชุมฯ มีนายอานุภาพ วาสะสิริ นางณัฐธารีย์ สิริกุลปัญญาพร และนายชาคริต รุ่งรัตน์ รอง ผอ.เทคนิคระยอง ให้การต้อนรับ พร้อมนำผลงานเด่นด้านการเรียน การสอน และสิ่งประดิษฐ์ของ นศ.แผนกวิชาต่างๆ มาโชว์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นและรับทราบด้วย

 

ที่ประชุมมีวาระที่สำคัญ คือการติดตามรายงานสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและการคลัง สถานการณ์น้ำ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพื้นที่จังหวัดระยอง ตามนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC รวมทั้งการพิจารณาข้อเสนอของภาคเอกชน ด้านการลงทุน แรงงาน การท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ และด้านกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของจังหวัดระยองด้วย

ทั้งนี้การประชุม กรอ.ดังกล่าว สืบเนื่องมาจาก ครม.มีมติเมื่อวันที่ 27 ต.ค.58 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58 นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งจังหวัดระยอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองดังกล่าว

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว