วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ชลบุรี ปล่อยกุ้งแชบ๊วย 2 แสนตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ท่าเทียบเรือพล ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

โดยมีนายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นาวาเอก พินัย จินชัย รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายรุ่งเรืองสิน วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทราย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ จากเดิมวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ 21 กันยายนของทุกปี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ

 

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์ปลาในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพประมงของชุมชน และเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำ โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นกุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี ซึ่งในอนาคตพันธุ์สัตว์น้ำเหล่านี้จะเป็นแหล่งทำรายได้และการประกอบอาชีพต่อไป