วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าชลบุรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศิลธรรม จังหวัดชลบุรี ร่วมกับพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี, บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ หัวหน้าพระสงฆ์ แขวงศรีราชา ผู้แทนรักษาการสังฆมณฑลจันทบุรี, นายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ซึ่งเป็นการบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกับนายอำเภอ โดยมีผู้นำทางศาสนาของจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่น ได้มีความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ใช้หลักทางศาสนาที่เคารพนับถือ โดยยึดหลักศาสนาและ นำมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดอง สมานฉันท์ก่อให้เกิดสันติสุข ในหมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาไปสู่หมู่บ้านศีลธรรม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐที่หวังให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

# สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน