วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุดอลังการขบวนแห่หมฺรับ ในงาน 100 ปีประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด ประจำปี 2566

30 ก.ย. 2023
8912

(30 ก.ย.) ที่ถนนราชดำเนินบริเวณด้านหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี เปิดและปล่อยขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช” โดยมีนายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน องค์กร สถานศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนจากทุกอำเภอ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2466 นับจนถึงปัจจุบัน ปีนี้เป็นปีที่ 100 แล้ว ส่วนการจัดประกวดหมฺรับจัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2516 เป็นต้นมา และเมื่อปีพุทธศักราช 2537 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานโล่รางวัลหมฺรับทองคำ สำหรับกลุ่มอำเภอที่ชนะเลิศการประกวดประเภทหมฺรับ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราชเป็นล้นพ้น

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอันสำคัญและยิ่งใหญ่คู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ซึ่งชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เชื่อว่า ในวันแรม 1 ค่ำเดือน 10 บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะได้รับอนุญาตจากนายนิรยบาล ให้ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน และจะกลับสู่เปรตภูมิในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 ลูกหลานชาวนครศรีธรรมราช ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกิจกรรมแห่หมฺรับกันมาช้านาน เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีให้คงอยู่สืบไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคเอกชน จัดส่งหมฺรับเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีการตกแต่งริ้วขบวนแห่หมฺรับอย่างสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตา บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งมีการละเล่นพื้นบ้าน ขบวนแห่กลองยาว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมหุ่นเปรตเข้าร่วมในริ้วขบวนแห่งหมฺรับด้วย

โดยการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอำเภอ กลุ่มทั่วไป และกลุ่มสถานศึกษา รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหมฺรับ และประเภทขบวนแห่หมฺรับ ประเภทละ 5 รางวัล สำหรับรางวัลการประกวดหมฺรับของกลุ่มอำเภอ ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งริ้วขบวนหมฺรับเริ่มเคลื่อนตัวจากบริเวณถนนราชดำเนินหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปสิ้นสุดที่หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งใช้เวลาในการแห่หมฺรับกว่า 3 ชั่วโมง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวร่วมชมและบันทึกภาพแห่งความประทับใจเป็นจำนวนมาก และในเวลา 18.30 น. วันนี้ (30 ก.ย.66) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาเพื่อสมโภชหมฺรับ ณ ปะรำพิธีหน้าศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะการประกวดหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ

สำหรับผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่า กลุ่มอำเภอ ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง คว้าหมฺรับทองคำพระราขทาน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ราบเชิงเขา ได้รับโล่รางวัลพร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท , รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำตาปี ได้รับโล่รางวัลพร้อมรางวัลเงินสด 5,000 บาท , รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มหาดทรายแก้ว และกลุ่มฝั่งทะเลตอนบน ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท และประเภทขบวนแห่หมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำปากพนัง รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มฝั่งทะเลตอนบน รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มหาดทรายแก้ว และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้ำตาปี และกลุ่มที่ราบเชิงเขา

กลุ่มทั่วไป ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงแรมทวินโลตัส รางวัลที่ 2 ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ รางวัลที่ 3 ได้แก่ โฮมโปรนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชยได้แก่ บริษัทซีพีเอกซ์ตร้า ประเภทขบวนหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงแรมทวินโลตัส รางวัลที่ 3 ได้แก่ โฮมโปรนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัทซีพีเอกซ์ตร้า

ประเภทสถานศึกษา ประเภทหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รางวัลที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช และรางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ส่วนในประเภทขบวนหมฺรับ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รางวัลที่ 3 ได้แก่ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และโรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน สามารถเข้าชมและถ่ายภาพความสวยงามของหมฺรับดังกล่าวได้ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (1 ต.ค.)

ไพฑูรย์ อินทศิลา/นครศรีธรรมราช
30 ก.ย. 2566