วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม เดินหน้ามอบนโยบายหวังยกระดับ งานด้านวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยรับมอบอำนาจจากนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีประธานสภาวัฒธรรมจังหวัด เชียงใหม่ และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมทุกอำเภอในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งหมด 25 อำเภอ ให้การตัอนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบาย พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือ ในการทำงานผลักดันนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง 10 นโยบาย

สำหรับ 10 นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมประกอบไปด้วย 1.สำรวจรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพนำมาต่อยอดใน 10 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดันนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์เพาเวอร์ 2.สำรวจและพัฒนาแรงงานด้านวัฒนธรรมให้มีทักษะสูง รองรับความต้องการของตลาด 3.บริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกระดับ 4.ยกระดับงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล 5.ส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆ ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 6.ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 7.สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุน และเพิ่มช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม 8.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ต่อยอดงานวัฒนธรรม 9.อนุรักษ์สืบสาน และส่งเสริมงานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ 10.เปิดพื้นที่สำหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ขณะเดียวกันจะขับเคลื่อนนโยบาย “Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลก” ผ่าน 10 ข้อ ได้แก่ 1.ส่งเสริม 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์เพาเวอร์ 2.ผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก 3.ผลักดัน Bangkok เมืองแฟชั่น 4.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5.สร้างสังคมรักการอ่าน 6.ผลักดันมวยไทยสู่สากล 7.สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีศักยภาพแข่งขันกับนานาชาติ 8.ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ 9.เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี และ 10.ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ในการประชุมครั้งนี้หวังว่า หากมีทำงานกันอย่างจริงจัง จะทำให้บทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมเกิดความโดดเด่น สามารถผลักดันให้เกิดอาชีพ และทำให้เศรษฐกิจรากหญ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน