วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ด่วน กกต.ให้ใบแดง “นางมุกดาวรรณ เลืองสีนิล”เขต 8 ภูมิใจไทยเมืองคอน

 

(11 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งมีหนังสือถึงนายสุเทพ บุณยเกียรติ ผู้ร้อง เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยหนังสือ ที่ ลต (นศ)0003 / 20 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช 55 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการการเลือกตั้งความว่า เรียนนายสุเทพ บุญยเกียรติ ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 (สำนวนที่ นศ.สส. 8/2566) ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรียนว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 สั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 8 แทนนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล ผู้ถูกร้องที่ 1 และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 รับผิดในค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคำสั่งดังกล่าวในประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 และประเด็นที่ 9 นายวีระศักดิ์ คชเชนทร์ ผู้ถูกร้องที่ 3 ในประเด็นที่ 2 และจ่าสิบเอก ถาวร แก้วศรีอ่อน ผู้ถูกร้องที่ 1 ในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 9 ส่วนประเด็นที่ 3 ถึงประเด็นที่ 8 ให้ยกคำร้อง

ในขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ(นายสัญญา กรุงแก้ว) ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา /นครศรีธรรมราช
11 ม.ค. 2567