วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มหาดไทยจัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจาก 25 จังหวัด ภาคกลางภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีการขับเคลื่อนดูแลพี่น้องประชาชนด้วยการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบองค์รวม เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย และขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ด้วยการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาลประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดระเบียบสังคม การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดทำแผนสังคม การบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ของบุคคลในที่ดินของรัฐ การแก้ปัญหายาเสพติด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ, การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งประจำปี 2567 และการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ที่โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี อ.บางละมุง จ.ชลบุรี