วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในฐานะที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยมี ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานการประชุม
ผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๙ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ แนวทางการจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อาทิ
๑. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๒. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ
๓. กิจกรรมทำบุญตักบาตร
๔. จัดนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) และหอเกียรติยศข้าราชการพลเรือนดีเด่น
๕. กิจกรรม “สัปดาห์การให้บริการประชาชน”
๖. กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๗. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อข้าราชการพลเรือนโดยรวม

 

/ ณพล บริบูรณ์ รายงาน