วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.50 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราย นายเฉลิมชัย จันทาแสน กรณีเสียชีวิต ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว

 

ในการนี้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือ จำนวนเงิน 130,000 บาท เรียบร้อยแล้ว จังหวัดชลบุรีจึงได้จัดพิธีมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่นางสาวรุ่งนภา จันทาแสน น้องสาวของนายเฉลิมชัย จันทาแสน ผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้ประสบภัยรายดังกล่าว