วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา รมว.วัฒนธรรม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ มทร.ล้านนาเป็นเจ้าภาพ ระดม 4 มหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมโพธิพุทธ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ออกแบบ และสถาปัตยกรรม 2567 (RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024) ภายใต้แนวคิด “จากรากสู่ร่วม… รากเหง้าองค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา สู่นวัตภูมิปัญญาร่วมสมัย” จัดโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวรายงาน

 

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการสร้างสรรค์นานาชาติ ทางทัศนศิลป์ออกแบบ และสถาปัตยกรรม 2567 เป็นความร่วมมือกับเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีเจตนารมณ์ของความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพการพัฒนางานวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การออกแบบ เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานการอบรมสัมมนา การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การพัฒนาจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนสนับสนุนบุคลากร เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

ซึ่งได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี ภายในการมี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “Thai Spirituality as Soft Power” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) และศาสตราจารย์เดชา วรขุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) การแสดงผลงานนิทรรศการของ อาจารย์อาวุโส กลุ่ม ศิลปิน นักออกแบบ สถาปนิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 250 ท่าน จากจำนวน 10 ประเทศ 25 มหาวิทยาลัยและการ Work Shop งานศิลปะ ภูมิปัญญางานช่างล้านนา 10 สกุลช่างศิลป์ (งานดุนโลหะ, เครื่องเขิน, ทอผ้าคัมภีร์, จารใบลาน, ปูนปั้นล้านนา, เครื่องเงินโบราณ, เครื่องปั้นดินเผาล้านนา, ลายคำล้านนา, มัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ, งานศิลปะการตัดกระดาษล้านนา)

 

ภาพ/ข่าว น.ส.นภชนก เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ สัมภาษณ์ บริบูรณ์ บก.”ข่าวทั่วไทย”รายงาน 087-614-2444.