วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะ ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจกิจในพื้นที่เกาะสีชัง โดยมีน.ส.อสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา นายอำเภอเกาะสีชัง นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชังในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์บนพื้นที่เกาะสีชัง การบริหารจัดการน้ำในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เกาะสีชัง การบริหารจัดการไฟฟ้าบนเกาะสีชัง การบริหารจัดการขยะในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่เกาะสีชัง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ดูสภาพพื้นที่โดยรวมบริเวณพื้นที่เกาะสีชัง จุดที่ 1 งานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริด และจุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำ และ จุดดูดน้ำประปา สะพานท่าภาณุรังษี (ท่าบน)