วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

 

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะทำงาน เดินทางมาที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พร้อมด้วยผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการไฟฟ้า และการบริหารจัดการขยะ เนื่องจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ไฟฟ้าไม่เพียงพอ และปัญหาขยะสะสม โดยความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำประปา ภายในพื้นที่เกาะสีชังจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งน้ำดิบน้อยและอ่างกักเก็บน้ำในพื้นที่ไม่สามารถกันน้ำได้ทำให้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจะมีปัญหาน้ำขาดแคลนมากที่สุด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องซื้อน้ำเที่ยวละ 450 ถึง 500 บาท โดยทางจังหวัดได้ผลักดันในการของบประมาณจากรัฐ พร้อมให้ประปาส่วนภูมิภาค ทำการวางท่อส่งน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชน ไปแล้วกว่า 400 หลังคาเรือน จาก 2,200ครัวเรือน ขณะที่ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ได้มีการนำเสนอทำโซล่าฟาร์ม เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่วนปัญหาขยะ ทางเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้ของบประมาณในการจัดซื้อเตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ จำนวน 2 เตา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ ที่ปัจจุบันมีขยะสะสมมากกว่า 50,000 ตัน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนของบประมาณ ปี 2568 นอกจากนี้จะมีการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว บริเวณหาดยายทิม เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเกาะสีชัง ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน หลังจากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ดูภาพรวมพื้นที่ของเกาะสีชังจำนวน 2 จุด คือ หาดยายทิม ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเกาะสีชัง ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะสีชัง เนื่องจากมีวิวที่สวยงาม เงียบสงบ น้ำทะเลใส และที่อ่างเก็บน้ำและจุดดูดน้ำประปาสะพานท่าภานุรังษี