วันพุธ, 17 กรกฎาคม 2567

นายอำเภอศรีราชานำทีมข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต ต.บางพระ เข้าฟังธรรม ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ที่วัดเขาบางพระ

 

ที่วัดเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา ได้นำขาราชการในอำเภอศรีราชา พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขโดยมีพระครูปลัด อังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระพร้อมพระลูกวัด รับบาตร ให้ศีล ให้พร ให้คติธรรมในครั้งนี้
พระครูปลัด อังกูร โชตโก เจ้าอาวาสวัดเขาบางพระกล่าวว่าในวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ

อันได้แก่
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

สำหรับโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5 ส. ซึ่งประกอบ ไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัด เป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างกลไกการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินัยสามารถ ขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง