วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

สุดทนไหว!!กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเมืองคอน 300 คน สุดทน รวมตัวเสวนารุกแก้ปัญหาคนเชือน-ระเบิดมนุษย์เต็มบ้านเต็มเมืองก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวัน

(28 ก.พ.) ที่บริเวณสวนป่าพุทธธรรม วัดพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธารรมราช ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ เจียรมาศ นายอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บาน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทั่วจังวัดนครศรีธรรมราช 23 อำเภอรวมเกือบ 300 คน มารวมตัวกันร่วมเสวนาหามาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมจัดตั้งศูนย์ดูแลคนที่มีอาการคลุ้มคลั่งจากยาเสพติด หลังการแพร่ระบาดของนาเสพติดในพื้นที่ทุกอำเภออย่างหนัก จนทำให้เด็ก เยาวชน ลูกหลานและประชาชนติดยาเสพติดจนกลายเป็นคนวิกลจริต จิตเวช หรือคนเชือน ระเบิดมนุษย์ ก่อเหตุทำร้ายพ่อแม่ คนในครอบครัวและคนทั่วไป จนวุ่นวายปั่นป่วนไปทั่วจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องเหนื่อยหนักในการจับกุมควบคุมคนเชือนหรือระเบิดมนุษย์ชนิดหามรุ่งหามค่ำตลอด 24 ชม.แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่เมื่อส่งไปยัง รพ.ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มีการฉีดยาให้ยาระงับประสาทและปล่อยกลับมาสร้างปัญหาแบบเดิม ๆ ซ้ำซาก เพราะบางหน่วยงานที่มีอำนาจไม่ให้ความร่วมมือการบูรณาการ สถานที่บำบัดรักษาไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ
ในขณะที่ศูนย์บำบัดรักษาของเอกชนในภาคใต้ 4- 5 แห่งรับได้แห่งละไม่เกิน 500 คนไม่เพียงพอในการรองรับจำนวนผู้ป่วยจิตเวช หรือคนเชือนหรือระเบิดมนุษย์ที่มีจำนวนหลายพันคน ประกอบกับศูนย์บำบัดของเอกชนมีราคาแพงคนละ 15,000-20,0000/เดือน ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีขีดความสามารรถในการส่งบุตรหลานหรือคนในครอบครัวเข้ารับการบำบัดรักษาได้ มีเพียงผู้ป่วยจิตเวช หรือคนเชือน-ระเบิดมนุษย์ ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมีฐานะดีเท่านั้นที่เข้าไปใช้บริหารบำบัดรักษาได้
ทางกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทั่วจังหวัดเกือบ 7,000 คน ขอเรียกร้องให้ทางจังหวัดหรือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องจัดหางบประมาณ และสถานที่จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษา ฯในระดับจังหวัด อำเภอ อย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาทวีความรุนแรงและจำนวนผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยจะรวมตัวกันเข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขอรับทราบนโยบาย แนวทางในการแก้ปัญหา หากทางจังหวัด อำเภอไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษา ฯได้ ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล จะนัดประชุมเสวนาอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 เพื่อระดมทุนกันเองหมู่บ้านละ 3,000-5,000 บาท จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษา ในระดับตำบล เพื่อดูแลช่วยเหลือลูกหลานกันเอง
นอกจากนี้ขอเรียกน้องไปยังรัฐบาลโดยการนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษา ผู้เสพยาเสพติด จิตเวช หรือคนเชือน-ระเบิดมนุษย์ อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมชัดเจน เพราะในปัจจุบันแม้รัฐบาลจะมีนโยบายในการปราบปราบยาเสพติดและบำบัดรักษา ผู้ป่วยจิตเวช คนเชือนหรือระเบิดมนุษย์อย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติในระดับพื้นที่กลับมีปัญหาจนไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน ประกอบกับเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุขออกกฎกระทรวงให้การครอบครองยาเสพติดจำนวนน้อย ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้ถือเป็นผู้เสพ ผู้ป่วยที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษา ส่งผลให้การเข้าถึงยาเสพติดของเด็กและเยาวชนง่ายมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

 

ไพฑูรย์ อินทศิลา”คนข่าวตัวดำ”/นครศรีธรรมรา
28 ก.พ. 2567