วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ‘พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย’ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มี.ค.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ‘พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย’ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มี น.ส.จิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสถาบันฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เข้าร่วมพิธีฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จังหวัดระยอง จึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ‘พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย’ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานช่างฝีมือในการน้อมนำเป็นแบบอย่างสร้างงานสร้างคนสืบไป

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว